Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

ผ่อนชำระค่าปรับ

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:8012

ผ่อนชำระค่าปรับ

 

รายละเอียดที่ยื่นคำร้อง    เนื่องจากฐานะทางการเงินไม่เอื้ออำนวย ยึงไม่สามารถชำระค่าปรับให้หมดภายในครั้งเดียว

 

ผู้ยื่นคำร้อง          ผู้ต้องขัง  คู่สมรส  ตัวแทนตามกฎหมาย  ญาติ

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง 

 1. ยื่นใบคำร้อง (ควรระบุหมายเลขคดีและประเภทกู่)

 2. ผู้ที่ไปขึ้นศาลเองให้ยื่นคำร้องต่ออัยการโดยตรง ไม่จำเป็นต้องยื่นใบคำร้อง

 

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ    แนบหลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น หลักฐานรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ

 

ระยะเวลายื่นคำร้อง     ภายในสองเดือนหลังการพิพากษาตัดสิน

 

ระยะเวลารับคำร้อง     รับคำร้องตลอดเวลาทำการ หรือปรับเปลี่ยนตามระดับความซับซ้อนของคดี

 

มาตรฐานการตรวจสอบและผลการดำเนินการ  อัยการทำการพิจารณาจากเนื้อหาของคำร้อง จากนั้นแจ้งให้ทราบทางสารหรือ แจ้งโดยตรง

Go Top