Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

คำร้องขอคืนเงินค้ำประกันทางอาญา

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:37935

คำร้องขอคืนเงินค้ำประกันทางอาญา

 

1. วิธีเบิกเงินค้ำประกันทางอาญา

1. รับด้วยตนเอง

2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน

3. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

2. กรณีที่รับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โปรดไปติดต่อขอรับได้ที่ช่องคืนเงินค้ำประกันของทางกรมภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งคืนเงินค้ำประกันทางอาญา และจะคืนให้หลังจากที่เจ้าพนักงานฝ่ายการเงินดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

 

3. กรณีที่ผู้ค้ำประกันไปรับคืนด้วยตนเอง ควรนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาติดต่อรับคืน

1. ใบแจ้งคืนเงินค้ำประกันทางอาญา

2. ใบเสร็จการชำระเงินเดิม

3. บัตรประชาชนและตราประทับของผู้ค้ำประกัน

 

4. กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ควรแสดงหลักฐานดังนี้

1. ใบแจ้งคืนเงินค้ำประกันทางอาญา

2. ใบเสร็จการชำระเงินเดิม 

3.  บัตรประชาชนและตราประทับของผู้รับมอบอำนาจ

4. หนังสือมอบอำนาจ (ทางกรมมีแบบฟอร์มตัวอย่างไว้ให้บริการฟรี ต้องประทับตราของผู้มอบอำนาจพร้อมทั้งระบุอายุ ที่อยู่ของผู้มอบอำนาจและแนบสำเนาบัตรประชาชน) หากว่าผู้รับแทนเป็นคู่สมรสหรือญาติสายเลือดโดยตรงที่บรรลุนิติภาวะและมีสิทธิ์เป็นตัวแทนของผู้ค้ำประกัน โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

 

5. โอนเงินค้ำประกันทางอาญาเข้าบัญชีธนาคาร 

1. กรณีที่ผู้ค้ำประกันมีความประสงค์จะรับเงินค้ำประกันคืนด้วยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร สามารถกรอกรายข้อมูลบัญชีโอนเงินลงในใบคำร้องโอนเงินหลังจากที่ได้รับแจ้งการคืนเงินค้ำประกันทางอาญาจากทางกรมแล้ว  ส่งใบคำร้องและใบเสร็จชำระเงินลงทะเบียนถึงฝ่ายดำเนินการโอนเงินของห้องบัญชีของทางกรม (กรณีที่ไม่ได้ส่งคำร้องและใบเสร็จชำระเงินกลับมาทางกรม ถือเสมือนว่าสมัครใจมารับคืนที่กรมด้วยตนเอง)

2. การโอนเงินค้ำประกันเข้าบัญชีธนาคารเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางกรมให้ความสะดวกแก่ประชาชน สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปกลับของผู้รับเงิน โปรดเลือกใช้ประโยชน์

 

6. หากมีข้อสงสัยในการรับเงินค้ำประกัน โปรดติดต่อสอบถามศูนย์บริการของกรม

โทรศัพท์ (04) 2232311-5806

Go Top