Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

คำร้องขอตรวจสอบความคืบหน้าของการรื้อคดี

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:1234

คำร้องขอตรวจสอบความคืบหน้าของการรื้อคดี

 

รายละเอียดที่ยื่นคำร้อง   ตรวจสอบสถานการณ์การดำเนินคดี

 

ผู้ยื่นคำร้อง   ผู้ฟ้องร้อง ผู้แจ้งเหตุ จำเลย

 

วิธียื่นคำร้อง  ยื่นสำนวนฟ้องร้องหรือติดต่อสอบถามที่กรมด้วยตนเอง

 

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ   บัตรประชาชนของผู้ฟ้องร้อง ผู้แจ้งเหตุ หรือจำเลย

 

ระยะเวลายื่นคำร้อง  หลังจากทางกรมรับเรื่องและก่อนปิดคดี

 

ระยะเวลารับคำร้อง  รับคำร้องตลอดเวลาทำการ

 

สถานการณ์การดำเนินการ  อัยการทำการพิจารณาจากสถานการณ์แล้วแจ้งให้ทราบทางสาร

Go Top