Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

ยื่นคำร้องหยุด(เลื่อน)ดำเนินโทษ

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:1026

1. รายการที่ยื่นคำร้อง  ยื่นคำร้องหยุด(เลื่อน)ดำเนินโทษ

 

2. ระยะเวลายื่นคำร้อง  หลังการพิพากษา ก่อนดำเนินโทษตามคดี

 

3. ผู้ยื่นคำร้อง  ผู้ต้องขัง ตัวแทนตามกฏหมาย คู่สมรส ผู้มีส่วนได้เสียกับคดี

 

4. วิธียื่นคำร้อง  กรอกแบบฟอร์มคำร้องพร้อมกับแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้อง

 

5. องค์ประกอบของการยื่นคำร้องหยุด(เลื่อน)ดำเนินโทษ

ผู้ที่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ จะต้องยื่นคำร้องหยุด(เลื่อน)ดำเนินโทษ

1. วิกลจริต คือความสามารถในการรับรู้และตัดสินเรื่องราวภายนอกบกพร่อง และไม่มีความสามารถในการตัดสินโดยเสรี ต้องแนบใบรับแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ

2. ผู้ที่ตั้งครรภ์ 5 เดือนขึ้นไป – ต้องแนบหลักฐานประกอบ

3. ผู้ที่คลอดบุตรยังไม่ครบ 2 เดือน – ต้องแนบหลักฐานการเกิด

4. ป่วยเป็นโรคร้ายแรง เกรงว่าดำเนินโทษแล้วไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ – ต้องแนบใบรับแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ

5. สมัคร(ได้รับหมายเรียก)เกณฑ์ทหาร (เป็นคดีที่ต้องชำระค่าปรับแทนจำคุก ระวางโทษไม่เกิน 6 เดือน และระยะเวลาเกณฑ์ปลดประจำการหรือยกเลิกการเรียกชุมนุมไม่เกิน 6 เดือน) – ต้องแนบหมายเรียกประกอบ

 

6. มาตรฐานการตรวจสอบและผลการดำเนินการ  อัยการตรวจเอกสารแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น จะสั่งการให้หยุด(เลื่อน)การดำเนินโทษก่อนอาการป่วยจะหายเป็นปกติหรือเรื่องราวดังกล่าวจะหมดไป พร้อมทั้งส่งสารแจ้งผู้ยื่นคำร้อง

Go Top