Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

ยื่นคำร้องให้เบิกตัวพยานและผู้เชี่ยวชาญ

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:4156

รายการที่ยื่นคำร้อง  ยื่นคำร้องให้เบิกตัวพยานและผู้เชี่ยวชาญ

 

รายละเอียดที่ยื่นคำร้อง  เบิกตัวพยานและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ฟ้องร้องหรือจำเลยหรือเพื่อสะดวกต่อการสอบสวนคดี

 

ผู้ยื่นคำร้อง  ผู้ฟ้องร้อง จำเลย

 

วิธียื่นคำร้อง

  1. ยื่นใบคำร้อง (ควรระบุหมายเลขคดีและประเภทกู่)

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล อายุ และที่อยู่ของพยานและผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเรียกตัว

(2) เรื่องที่รอเป็นพยานและผู้เชี่ยวชาญ

  2. เวลาขึ้นศาล ใช้วาจาชี้แจงเหตุผลพร้อมกับจดบันทึกไว้ในบันทึก

 

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรอเป็นพยาน  (กรณีที่ยื่นดำเนินการทางโทรศัพท์ หากเป็นเอกสารหลักฐาน จำเป็นที่เกี่ยวพันธ์กับการตรวจสอบ ควรแนบหลักฐาน แล้วส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมกับหมายเหตุระบุ หมายเลขคำร้องที่ระบบตอบกลับ)

 

ระยะเวลายื่นคำร้อง  หลังรับเรื่องและก่อนสิ้นสุดคดี

 

ระยะเวลารับคำร้อง  รับคำร้องตลอดเวลาทำการ

 

มาตรฐานการตรวจสอบและผลการดำเนินการ  อัยการทำการตรวจสอบเนื้อหาคำร้องอย่างละเอียดประกอบการพิจารณา

Go Top