Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

ยื่นคำร้องขอคืนของกลางและทรัพย์สินที่ถูกยึด

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:12774

รายการที่ยื่นคำร้อง  ยื่นคำร้องขอคืนของกลางและทรัพย์สินที่ถูกยึด

 

รายละเอียดที่ยื่นคำร้อง  สิ้นสุดคดีหรือดำเนินโทษเรียบร้อยแล้ว

 

ผู้ยื่นคำร้อง

1. ทุกคน คนที่เสนอ

2. ผู้สืบทอดมรดก

 

วิธียื่นคำร้อง

1. ยื่นใบคำร้อง (ควรระบุหมายเลขคดีและประเภทกู่)

 

2. คำชี้แจง

3. โทรศัพท์

 

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบ

1. ผู้ที่ควรได้รับคืนเดินทางไปรับคืนด้วยตนเอง ควรนำคำสั่งลงโทษหรือหนังสือแจ้งเหตุ บัตรประชาชนและตราประทับไปด้วย

 

2.ผู้ที่ควรได้รับคืนมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ควรมีหนังสือมอบอำนาจ คำสั่งลงโทษหรือหนังสือแจ้งเหตุ บัตรประชาชนและตราประทับของผู้มอบและผู้รับมอบ และรับคืนได้หลังจากที่อัยการตรวจอนุมัติแล้ว

 

3. กรณีที่ผู้ที่ควรได้รับคืนเสียชีวิต จะคืนให้ทายาทของผู้ที่ควรได้รับคืน หากว่าทายาทมีจำนวนหลายท่าน ควรแจ้งให้ทราบว่าให้มอบอำนาจให้มารับเพียง 1 ท่าน เวลาที่ทายาทมารับคืน ควรสำแดงเอกสารที่ระบุด้านล่างนี้ และสามารถรับคืนได้หลังจากที่อัยการตรวจอนุมัติแล้ว

(1) มรณบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ควรได้รับคืน

(2) ตารางระบบการสืบทอดและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทตามกฎหมาย

(3) หลักฐานการสละสิทธิ์รับมรดก กรณีที่ทายาทตามกฎหมายสละสิทธิ์รับมรดก

 (4) หนังสือมอบอำนาจ (หากว่าทายาทมีจำนวนหลายท่าน ควรมอบอำนาจให้มารับแทน 1 ท่าน กรณีที่ทายาทยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรให้ผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้มอบอำนาจแทน)

 (5) บัตรประชาชนและตราประทับของทายาททุกท่านและผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งคำสั่งลงโทษหรือหนังสือแจ้งเหตุ

กรณีที่ยื่นดำเนินการทางโทรศัพท์ หากเป็นเอกสารหลักฐาน จำเป็นที่เกี่ยวพันธ์กับการตรวจสอบ ควรแนบหลักฐาน แล้วส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมกับหมายเหตุระบุ หมายเลขคำร้องที่ระบบตอบกลับ

 

ระยะเวลายื่นคำร้อง  คดีสิ้นสุดลงหรือได้มีคำสั่งดำเนินโทษหรือดำเนินโทษเสร็จสมบูรณ์

 

ระยะเวลารับคำร้อง   รับคำร้องตลอดเวลาทำการ

 

มาตรฐานการตรวจสอบและผลการดำเนินการ  หลังจากที่อัยการทำการตรวจสอบแล้ว หากว่าศาลไม่ได้ประกาศให้ยึดทรัพย์หรือไม่ใช่วัตถุต้องห้าม ตามหลักแล้วจะแจ้งคืนให้แก่เจ้าของ

Go Top