Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

ผู้พ้นโทษจะยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือในการทำงานได้อย่างไร

  • Publication Date:
  • Last updated:2024-06-26
  • View count:1198

ผู้พ้นโทษจะยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือในการทำงานได้อย่างไร

 

กรณีที่ผู้พ้นโทษประสบปัญหาในการทำงาน สามารถขอความช่วยเหลือด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. เดินทางไปติดต่อสถาบันเพื่อการคุ้มครองผู้พ้นโทษ สาขาไถจงโดยตรง (โทรศัพท์ (04) 2223-6240 อีเมล์  after-care403@mail.moj.gov.tw) (กรอกข้อมูลสมัครงาน) ผู้ที่มีความประสงค์จะทำงาน สถาบันเพื่อการคุ้มครองผู้พ้นโทษ สาขาไถจง จะหางานที่เหมาะสมจากคลังอาชีพผู้พ้นโทษหรือคลังอาชีพของบริษัท หลังจากสอบถามทางบริษัทจนได้รับความเห็นชอบแล้วแนะนำให้ผู้พ้นโทษไปสัมภาษณ์งาน หรือส่งต่อให้สำนักงานแรงงานเขต ใช้วิธีสอบถามกับเจ้าตัวโดยตรง แล้วจัดงานที่เหมาะสมให้

 

2. ผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพของสภาแรงงานหรือการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลในแต่ละเขตพื้นที่ สามารถไปยื่นขอหลักฐานได้ที่ทุกสาขาของสถาบันเพื่อการคุ้มครองผู้พ้นโทษ ก็จะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพฟรี

 

3. สภาแรงงานเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอุดหนุนที่เกี่ยวกับการทำงานของผู้พ้นโทษ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับที่สภาฯ กำหนดสามารถยื่นขอได้ มีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถาบันเพื่อการคุ้มครองผู้พ้นโทษประจำเขตที่อยู่อาศัย

Go Top