Go To Content
:::

สำนักงานอัยการเขตไถจง

:::

หน้าที่ความรับผิดชอบและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการบริการแรงงานสังคม

  • Publication Date:
  • Last updated:2023-12-22
  • View count:1031

หน้าที่ความรับผิดชอบและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการบริการแรงงานสังคม

 

การบริการแรงงานสังคมเป็นการลงโทษสถานเบา แต่ก็เป็นการดำเนินโทษเช่นกัน ผู้ให้บริการแรงงานสังคมเลือกใช้สิทธิ์ในการ บริการแรงงานสังคม ก็จะต้องรับภาระที่ขาดผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการแรงงานสังคม เช่น ใช้แรงงานร่างกาย เสียสละเวลา การดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ การปฏิบัติการบริการแรงงานสังคมต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานอัยการ หน่วยงาน(องค์กร)ปฏิบัติงานบริการแรงงานสังคมและผู้ให้บริการแรงงานสังคม รวม 3 ฝ่าย ผู้ให้บริการแรงงาน สังคมเลือกที่จะให้บริการแรงงานสังคมแล้ว จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเลือก

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติเมื่อให้บริการแรงงานสังคม

1.การบริการแรงงานสังคมควรไปรายงานตัวที่หน่วยงาน(สถาบัน) ที่กำหนด ตามวันและสถานที่ที่ผู้คุมความประพฤติกำหนด

2.การบริการแรงงานสังคมควรปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สั่งการบริการแรงงาน และต้องปฏิบัติให้ครบชั่วโมงที่กำหนดภายใน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน กรณีที่ไม่ปฏิบัติงานให้บริการแรงงานสังคมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ หากเหตุการณ์รุนแรง หรือ ครบกำหนดปฏิบัติงานแล้ว แต่ยังปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะถูกเพิกถอนการบริการแรงงานสังคม นอกเหนือจากคดีค่าปรับที่สามารถชำระค่าปรับได้ภายในครั้งเดียวหรือคดีที่ชำระค่าปรับแทนการจำคุก สามารถเรียกร้องสิทธิ์ชำระค่าปรับแทนการจำคุกภายในครั้งเดียวแล้ว ดำเนินการกักกันหรือทาสอาญาตามประกาศเดิม

 

3.ุคคลที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ถือเสมือนว่าไม่ปฏิบัติงานให้บริการแรงงานสังคมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอหากเหตุการณ์รุนแรง จะถูกเพิกถอนการบริการแรงงานสังคม

lลังจากที่ผู้คุมความประพฤติหรือองค์กรที่ต้องไปบริการแรงงานแจ้งให้ไปรายงานตัวเกิน 3 ครั้งขึ้นไปแล้ว ยังไม่ไปรายงานตัว

lปสายหรือเลิกก่อนเวลา จะถือว่าไม่ได้ไปบริการแรงงานในวันดังกล่าว สะสมครบ 3 ครั้งขึ้นไป ยกเว้นกรณีที่ มีเหตุผลเพียงพอควรยื่นหลักฐานเพื่อลางาน หลังจากหน่วยงานอัยกายและหน่วยงาน(องค์กร)ที่ไปบริการอนุมัติให้ลา

lปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย หรือเกียจคร้านไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ สะสมครบ 3 ครั้ง ขึ้นไป

lีกลิ่นสุราติดตัวไปทำงาน ตักเตือนแล้วไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือส่งผลกระทบต่องานหรือการปกครองขององค์กร บริการแรงงานเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นสะสมครบ 3 ครั้งขึ้นไป

lช้วาจาดูถูกเหยียดหยาม ยั่วโทสะหรือใช้กำลังทำร้ายองค์กรบริการแรงงาน ผู้คุมหรือผู้ให้บริการแรงงานท่านอื่น

lตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมตัวสวมรอยหรือแก้ไขจำนวนชั่วโมงบริการแรงงาน

lสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่สมัครใจจะให้บริการแรงงาน

 

4.่วงเวลาที่ปฏิบัติงานบริการแรงงานสังคม ผู้บริการแรงงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันภัยที่อยู่นอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง อาหาร ความปลอดภัยและประกันอุบัติเหตุ หากเป็นเหตุให้องค์กรที่ปฏิบัติงาน ได้รับความเสียหาย ควรรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายด้วยตนเอง

 

5.วลาที่ไปให้บริการแรงงานสังคม ห้ามพาบุคคลอื่นไปด้วย หรือให้บุคคลอื่นไปร่วมใช้บริการแรงงานสังคม

 

6.่วงเวลาที่ให้บริการแรงงานสังคม จะดำเนินการเปลี่ยนองค์กรที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอัยการไม่ได้

 

7.กรณีที่ผู้ให้บริการแรงงานสังคมกรอกข้อมูลส่วนตัวในใบคำร้องให้บริการแรงงานสังเท็จ หรือไม่สำแดงผลการตรวจ สุขภาพ ทำให้ยากต่อการตัดสินว่ามีความยากลำบากต่อการให้บริการแรงงานสังคม เนื่องจากปัญหาสุขภาพร่างกายหรือไม่ จึงควรรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการบริการแรงงานสังคมด้วยตนเอง

Go Top